Kinderdagverblijf Tante Tuit

Het gevoel van thuis...

Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van tante tuit vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op tante tuit zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op tante tuit en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, tante tuit als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van tante tuit voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van tante tuit. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

Lees hier de notulen van de oudercommissie vergaderingen:

Notulen oktober 2019
Notulen OC TT 16-10-2019.pdf (23.22KB)
Notulen oktober 2019
Notulen OC TT 16-10-2019.pdf (23.22KB)

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober. 
De eerst volgende vergadering is voorlopig uitgesteld i.v.m. het corona virus.

De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via: oc-tantetuit@hotmail.com

Voorstellen

Esanie Hissink
Maartje Geverinck
Anne Groot Wassink
Jan Willem Kluivers